فرم ثبت Missed Call

فرم ثبت Missed Call

میس کال های خود را در این فرم ثبت نمایید
تاریخ، ساعت و علت میس کال باید درست و دقیق ثبت شود
در صورت عدم ثبت درست موارد، درخواست حذف میس کال شما به هیچ عنوان بررسی نخواهد شد